Vrácení zboží

Výrobek zakoupený přes náš internetový obchod neodpovídá Vašim představám? Pak máte možnost ho vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí.

Jak postupovat při vrácení?
Vrátit zboží můžete jedním ze 2 způsobů: 

1) Objednání svozu kurýrní složbou z vaší adresy

Kontaktujte nás na náš email  obchod@eshopnet.cz a po uhrazení domluvené částky za dopravu vám zajistíme svoz na smluvený den.

K výrobku prosím také přidejte vyplněný formulářem odstoupení od kupní smlouvy. Výrobek zkontrolujeme a zajistíme vrácení peněžních prostředků na Váš bankovní účet.

2) Vrácení poštou nebo kurýrní službou

1. Vytiskněte si a vyplňte odstoupení od kupní smlouvy. Pokud nevlastníte tiskárnu a nemáte možnost tisku, postačí Vám čistý arch papíru, ovšem vzorový formulář použijte prosím jako návod k vyplnění Vámi tvořeného tiskopisu.
Údaje potřebné k vyplnění odstoupení od kupní smlouvy naleznete na faktuře, kterou prosím rovněž přiložte k zásilce. Nezapomeňte prosím uvést datum a formulář podepsat.
2. Uveďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
3. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.
4. Zboží zašlete na adresu našeho fulfillment  partnera:

NET Space s.r.o. - ESHOPNET
Jablunkovská 1960/10a
737 01 Český Těšín
Tel. +420 775 599 323
Email. obchod@eshopnet.cz

Časté dotazy
Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?
Pokud jste výrobek zakoupili v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy Vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá Vašim představám.

Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?
V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?
Vrácení ve 14denní lhůtě je dáno zákonem § 1829 odst. 1 Nového občanského zákoníku. Ten udává, že zboží musí být v takovém stavu, jako by si ho spotřebitel vyzkoušel v kamenném obchodě. Zboží tedy nesmí jevit známky použití nebo opotřebení a musí obsahovat všechny původní součásti. V případě, že zboží toto nesplňuje, je prodejce oprávněn vrácenou částku úměrně ponížit.

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Co když se zboží při používání poškodilo?
Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?
Abyste při vrácení zboží dostali zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení.

Jak se počítá lhůta 14 dnů?
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Jaké dokumenty je potřeba přiložit?
V případě, že výrobek budete vracet na adrese firmy NET Space s.r.o., nezapomeňte přinést dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
V případě, že budete výrobek posílat přímo na reklamační oddělení doporučujeme přiložit také vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a originál nákupního dokladu.

Kdy mi vrátíte peníze?
Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na naši adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
Pokud jste si dané zboží nechali zaslat na dobírku či jste platili platební karty přes platební bránu, bohužel neznáme bankovní spojení na Vás, a proto je dobré jej uvést na patřičném formuláři, abychom věděli, kde vrátku finančních prostředků směrovat. Uvedení čísla Vašeho účtu urychluje proces vrácení a zabraňuje tak prodlevám, které vyvstávají kvůli nedokonalým informacím.

Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech?
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy